Contact

Neem contact met ons op:

info@dwire.nl

Statuten

Naam en zetel

Artikel 1

 1. De vereniging draagt de naam “Vereniging Dutch Women in Real Estate”.
 2. De vereniging heeft volledige rechtsbevoegdheid en is gevestigd te Amsterdam.

Doel

Artikel 2

 1. De vereniging heeft ten doel:
 2. het bieden van een netwerk van en voor al haar leden ter onderlinge informatie en ondersteuning;
 3. de onderlinge contacten van haar leden te stimuleren alsmede de wetenschappelijke en culturele vorming van haar leden te bevorderen;
 4. het verzamelen en verschaffen van informatie met betrekking tot vastgoed in Nederland.
 5. Zij tracht dit doel te bereiken door:
 6. het onderhouden van een internetsite, waarop informatie over de vereniging en haar doelstellingen te vinden is;
 7. het organiseren van activiteiten, waaronder begrepen, doch niet beperkt tot, lezingen, congressen, bijeenkomsten, symposia en overige evenementen;
 8. actief informatie verzamelen bij en/of voor al haar leden op onder meer de gebieden die verwantschap met het vastgoed in Nederland hebben.

Boekjaar

Artikel 3

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Lidmaatschap

Artikel 4

 1. De vereniging kent gewone leden, ereleden en begunstigende leden. Waar in deze statuten wordt gesproken van leden of lid wordt/worden daaronder verstaan de gewone leden.
 2. Gewone leden zijn zij, die als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het in artikel 5 bepaalde.
 3. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging of in het kader van de doelstelling der vereniging, door de algemene vergadering daartoe zijn benoemd.
 4. Begunstigende leden zijn zij, die zich jegens de vereniging verbinden tot het storten van een jaarlijkse contributie van ten minste de hoogte van het door de algemene vergadering te bepalen bedrag van de contributie voor gewone leden, en die als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.

Artikel 5

 1. Als gewoon lid van de vereniging wordt slechts een persoon van het vrouwelijke geslacht toegelaten. De professionele werkzaamheden van een aspirant-lid dienen in ruime mate gericht te zijn op (commercieel) vastgoed in Nederland, een en ander naar beoordeling van het bestuur.
 2. Als gewoon lid wordt zij toegelaten, nadat zij schriftelijk een verzoek dienaangaande bij het bestuur heeft ingediend. Het bestuur beslist over de toelating. Bij niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
 3. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging of in het kader van de doelstelling van de vereniging, door de algemene vergadering daartoe zijn benoemd.
 4. Begunstigende leden zijn zij, die zich jegens de vereniging verbinden tot het storten van een jaarlijkse contributie van ten minste de hoogte van het door de algemene vergadering te bepalen bedrag van de contributie voor gewone leden als bedoeld in artikel 8 lid 5, en die als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.
 5. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar noch vatbaar om door erfopvolging te worden verkregen.

Artikel 6

Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste een maand, in geval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad. Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend.

Artikel 7

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  1. door overlijden van het lid;
  2. door opzegging door het lid;
  3. door opzegging namens de vereniging;
  4. door ontzetting.
 2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar. Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving, welke vóór de eerste december van het lopende boekjaar in het bezit van de secretaris moet zijn. Deze is verplicht de ontvangst binnen acht dagen schriftelijk te bevestigen. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaats gehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar, tenzij het bestuur anders besluit of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het lopende verenigingsjaar geschieden door het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken, wanneer het lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, op de eerste december niet ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan alsmede wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten welke te eniger tijd door de statuten voor het lidmaatschap gesteld mochten worden. De opzegging door het bestuur kan onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de reden(en).
 4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid onverwijld van het besluit, met opgave van reden(en), in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit der algemene vergadering tot ontzetting zal moeten worden genomen met ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.
 5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, ongeacht de reden of oorzaak, eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse contributie als bedoeld in artikel 8 lid 5 voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.
 6. Een lid kan zich door opzegging van zijn lidmaatschap niet onttrekken aan een besluit krachtens hetwelk de verplichtingen van geldelijke aard van de leden worden verzwaard, behoudens het in lid 2 van dit artikel bepaalde.

Geldmiddelen

Artikel 8

 1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de contributies van de gewone en de begunstigende leden, uit entreegelden, uit eventuele verkrijgingen ingevolge erfstellingen, legaten en schenkingen en ten slotte uit eventuele andere baten.
 2. Ieder gewoon lid betaalt een jaarlijkse contributie, waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene vergadering tijdens de jaarvergadering wordt vastgesteld.

Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 9

 1. Het bestuur bestaat uit ten minste vier leden. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
 2. De bestuurders worden door de algemene vergadering uit haar leden benoemd voor een periode van drie jaar, met dien verstande dat de voorzitter door de algemene vergadering kan worden benoemd buiten de leden. Het bestuur stelt zelf een rooster van aftreden op. Ieder bestuurslid kan worden herbenoemd. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. De voorzitter wordt steeds als zodanig door de algemene vergadering benoemd. Eén persoon kan meerdere functies tegelijk vervullen.
 3. De algemene vergadering kan een bestuurslid te allen tijde schorsen of ontslaan. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van ten minste twee derden van de geldig uitgebrachte stemmen. Een schorsing, die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
 4. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door:
  1. ontslag door de algemene vergadering;
  2. ontslagneming, mits dit schriftelijk geschiedt;
  3. overlijden van een bestuurslid;
  4. door verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
  5. verloop van de termijn waarvoor een lid is benoemd, casu quo eerder aftreden volgens rooster;
  6. het eindigen van het lidmaatschap van de Vereniging.
 5. Het aftredende bestuurslid is terstond herkiesbaar.

Artikel 10

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur alsmede de voorzitter en de secretaris gezamenlijk zijn bevoegd de vereniging te vertegenwoordigen.
 2. Het bestuur alsmede de voorzitter en de secretaris kunnen zich ter zake van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid als in lid 1 bedoeld door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen, met dien verstande dat indien de penningmeester wordt gemachtigd te beschikken over bank- en girosaldi zulks slechts mogelijk is binnen in de machtiging nauwkeurig omschreven grenzen.
 3. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten betreffende het aangaan van geldleningen, alsmede tot het kopen, vervreemden, bezwaren, huren of verhuren van registergoederen, en van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbindt.
 4. De beperking als in het vorige lid bedoeld, geldt tevens voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging.
 5. Beslissingen van het bestuur dienen bij meerderheid van stemmen te worden genomen.
 6. Indien de stemmen staken, heeft de voorzitter van het bestuur de beslissende stem.

Commissies

Artikel 11

 1. Het bestuur is bevoegd tot het instellen van commissies.
 2. Een commissie houdt zich bezig met een duidelijk omschreven doelstelling. De doelstelling dient verenigbaar te zijn met de doelstelling van de vereniging.
 3. Het bestuur is bevoegd een of meer van haar taken te delegeren aan een commissie.

Algemene vergaderingen

Artikel 12

 1. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt een algemene vergadering van leden (jaarvergadering) gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.
 2. De algemene vergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk dertig dagen vóór de jaarvergadering, een kascommissie van ten minste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, tot onderzoek van de rekening en verantwoording over het lopende casu quo laatstverstreken boekjaar. De kascommissie brengt op de jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen. Vereist het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis dan kan de kascommissie zich door een deskundige doen bijstaan, op lasten van de vereniging.
 3. Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
 4. Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd door de kascommissie, benoemt de algemene vergadering een andere commissie bestaande uit ten minste drie leden, welke een nieuw onderzoek doet naar de rekening en verantwoording. Deze commissie heeft dezelfde bevoegdheden als de kascommissie. Binnen een maand na de benoeming brengt zij aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd dan neemt de algemene vergadering al die maatregelen welke door haar in het belang van de vereniging nodig worden geacht.
 5. Na controle van de rekening en verantwoording door de kascommissie, wordt de jaarrekening ter vaststelling voorgelegd aan de algemene vergadering. Vaststelling van de jaarrekening door de algemene vergadering strekt tot kwijting van het bestuur.

Artikel 13

 1. Een algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van acht dagen. De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden te zenden schriftelijke mededeling, al dan niet per e-mail.
 2. Behalve de in artikel 12 bedoelde jaarvergadering zullen algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk acht, alsmede zo dikwijls zulks schriftelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen wordt verzocht door ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één tiende gedeelte der stemmen in de algemene vergadering, indien daarin alle leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.
 3. Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 bedoeld is het bestuur verplicht tot bijeenroeping van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door het bestuur werd ontvangen, geen gevolg is gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping bevoegd zijn op de wijze waarop het bestuur de algemene vergaderingen bijeenroept.

Artikel 14

 1. Alle leden in de zin van artikel 4 lid 1 hebben toegang tot de algemene vergadering en alle gewone leden hebben daarin ieder één stem. Ieder gewoon lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid.
 2. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering. Een dergelijk besluit wordt door de secretaris aangetekend in het notulenboek, terwijl er melding van wordt gemaakt tijdens de eerstvolgende algemene vergadering.
 3. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.
 4. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, voorzover de statuten niet anders bepalen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
 5. Bij stemming over personen is zij gekozen, die de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het grootste aantal der uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is zij gekozen, die bij die tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken beslist het lot. Onder stemmen worden in dit artikel verstaan geldig uitgebrachte stemmen, zodat niet in aanmerking komen blanco en met de naam van het stemmend lid ondertekende stemmen.
 6. Een op de vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van de stemming, is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Artikel 15

 1. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal een van de andere bestuursleden als voorzitter van de vergadering optreden.
 2. Van het op de algemene vergadering verhandelde worden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen lid van de vereniging notulen gehouden.

Statutenwijziging

Artikel 16

 1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet ten minste veertien dagen bedragen.
 2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en) woordelijk is (zijn) opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
 3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een algemene vergadering waarin ten minste twee derden van het totaal aantal leden van de vereniging aanwezig of vertegenwoordigd is, met een meerderheid van ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen.

Artikel 17

Het in artikel 16 bepaalde is niet van toepassing indien op de algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.

Artikel 18

 1. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Ieder bestuurslid is bevoegd om de akte van statutenwijziging te doen verlijden.
 2. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigd statuten neder te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen welker gebied de vereniging haar woonplaats (zetel) heeft.

Ontbinding en vereffening

Artikel 19

 1. De algemene vergadering kan besluiten tot ontbinding, tot juridische fusie of tot juridische splitsing van de vereniging. Een besluit daartoe wordt door de algemene vergadering genomen met ten minste twee derden van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
 2. Indien genoemd quorum niet op de vergadering vertegenwoordigd is, kan ongeacht het aantal op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigde leden worden besloten op een volgende, ten minste acht dagen doch uiterlijk dertig dagen na de eerste, te houden vergadering, met een meerderheid van twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen.
 3. Bij de oproeping tot de in de leden 1. en 2. van dit artikel bedoelde vergaderingen wordt medegedeeld welk voorstel aan de algemene vergadering zal worden voorgelegd. De termijn voor oproeping tot zodanige vergaderingen moet ten minste zeven dagen bedragen.
 4. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.
 5. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel van de vereniging overeenstemmen.
 6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voorzover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.
 7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging gedurende zeven jaar berusten onder de jongste vereffenaar.

Huishoudelijk reglement

Artikel 20

 1. De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent het lidmaatschap, de introductie, het bedrag der contributies en entreegelden, de werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen, de wijze van uitoefening van het stemrecht en alle overige onderwerpen.
 2. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden op voordracht van het bestuur overeenkomstig artikel 16 of bij besluit van de algemene vergadering indien dit schriftelijk wordt verzocht door ten minste één derde gedeelte van de leden van de vereniging.
 3. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwijken van of die in strijd zijn met de bepalingen van de wet of van de statuten, tenzij de afwijking door de wet of de statuten wordt toegestaan.