Gelukkig heeft iemand zich aangemeld voor de kascommissie 2009 t/m 2018! We zoeken nog twee vrijwilligers zodat de vereniging kan voldoen aan art. 12 lid 4 van de statuten. Help onze vereniging en geef je op door een mail te sturen aan info@dwire.nl.

Wat wordt er van je verwacht? Aangezien de vorige Kascommissie, die de controle van de jaren van oprichting tot en met 2018 heeft uitgevoerd, geen decharge heeft verleend aan het bestuur, dient er volgens de statuten van DWIRE een nieuwe kascommissie benoemd te worden. Deze moet bestaan uit tenminste 3 leden. Zij hebben de taak een nieuwe controle uit te voeren. Deze nieuwe controle kan uitgevoerd worden op basis van de research die is gedaan door de vorige kascommissie.

Naar schatting neemt dit totaal ongeveer 24 uur van je tijd in beslag, bestaande uit het eigen maken van de stukken, daarnaast zal de vorige kascommissie laten zien hoe zij zijn gekomen tot hun bevinden en het opstellen van de eigen bevindingen. Om dit hoofdstuk binnen DWIRE uiteindelijk af te kunnen sluiten, doen wij een oproep om deze nieuwe kascommissie te vormen. Zo hopen wij snel tot een goede afronding te kunnen komen. Voor de kascommissie voor de boekjaren 2019-2020 is hebben we gelukkig wel al voldoende aanmeldingen ontvangen.

Het verslag van de vorige kascommissie boekjaar 2009/2018 kun je raadplegen via de leden login-pagina.